x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ x ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 27/1/2566 17:19:11 การบริหาร
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์เพลงจากเรื่องเล่าของชุมชน” 27/1/2566 17:12:05 การบริการวิชาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 27/1/2566 16:39:00 การบริหาร
สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร และสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 12/7/2565 17:36:48น. 662 27/1/2566 16:37:34 การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 27/1/2566 16:35:16 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้แผนงาน ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 13/1/2566 15:05:33 การวิจัย
คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 13/1/2566 15:03:52 การผลิตบัณฑิต
Kick off! BCAXU2T for BCG 13/1/2566 15:01:18 การบริหาร
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับพะเยาทีวี จัดเวทีความร่วมมือ “เครือข่ายพะเยาทีวี และ กสทช. กับแนวทางการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย” 13/1/2566 15:00:24 การบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านวิทยุและโทรทัศน์ และคณะ 13/1/2566 14:59:05 การวิจัย
Page 1 of 45 (450 items)Prev1234567434445Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่