ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจ

ปรัชญา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์เป็นคณะแห่งการบูรณาการองค์ความรู้ ทางด้านวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยเชื่อว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะทำให้บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม

วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการบูรณาการศาสตร์ด้านการจัดการและการสื่อสารสู่สากล

เป้าประสงค์

  1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม
  2. เพื่อทำการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)
  3. เพื่อบริการวิชาการ โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment)
  4. เพื่อทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล
  5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบและโครงสร้างทางด้านการบริการวิชาการที่เอื้อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
  2. มุ่งเน้นสร้างบุคลากรชั้นนำในศาสตร์บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล
  3. มุ่งเน้นพัฒนาบุคลาการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิจัยเพื่อสังคมอย่างมีความสุข
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image