ประวัติความเป็นมา

    มหาวิทยาลัยนเรศวร ขยายโอกาสทางการศึกษามาจังหวัดพะเยาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 โดยจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาค สาขาวิชาการจัดการธุรกิจที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมในวันเสาร์-อาทิตย์ ขณะเดียวกันก็มีการก่อสร้างสถานที่สำหรับการเรียนการสอนในเขตตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยเริ่มย้ายสถานที่มาดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ตำบลแม่กาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 และเริ่มจัดการเรียนการสอนโดยการเปิดหลักสูตรภาคปกติ 2 ภาคการศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาการบัญชี และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สังกัดกลุ่มศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

   วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2547 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสาขาการบัญชีแยกตัวออกมาจากกลุ่มศิลปศาสตร์มาเป็นกลุ่มวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และมีการเปลี่ยนชื่อจากกลุ่มมาเป็นสำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โดยมีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 4 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปีการศึกษา พ.ศ.2548 มีการจัดการเรียนการสอนนิสิตเพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร คือ เศรษฐศาสตรบัณฑิต และปี พ.ศ. 2550 มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่ม 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

    ปี พ.ศ. 2553 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาแยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา และสำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เปลี่ยนสถานะจากสำนักวิชามาเป็นคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 โดยเป็นคณะลำดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยพะเยา และในปี พ.ศ. 2554 จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image Image Image Image