ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Digital Marketing
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อ : B.B.A. (Digital Marketing)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   127 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  “การตลาดดิจิทัล สร้างบุคลากรทางการตลาดเพื่อสังคมสู่สากล”
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางการตลาดและการตลาดดิจิทัลสามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางวิชาการ ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และสังคม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความสามารถในการแข่งขันรอบด้านและสามารถรับมือเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำธุรกิจได้
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานและมีสำนึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำวิจัยทางการตลาดสามารถออกแบบ เลือกวิธีการวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลข้อมูลและสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักการตลาดดิจิทัล
2. ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย
3. นักสื่อสารการตลาดเชิงเนื้อหา
4. ผู้เชี่ยวชาญการตลาดทางด้านเครื่องมือค้นหา (SEO & SEM)
5. นักวางแผนโฆษณาดิจิทัล
6. นักวิจัยทางการตลาด
7. นักวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด
8. ที่ปรึกษาทางการตลาด
9. ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
10. ผู้บริหารผลิตภัณฑ์
11. ผู้บริหารรตราผลิตภัณฑ์
12. เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการธุรกิจ


ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่