หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ บริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถเติบโต ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้แต่ละด้าน เช่น การจัดการธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการพลังงานทดแทน การจัดการรักษาสุขภาพ การจัดการธุรกิจการบิน และเป็นแรงผลักดันให้มีการนำความรู้ในการจัดการมาพัฒนาหน่วยงานของภาครัฐให้สามารถแข่งขันกับหน่วยงานของภาคเอกชน ตลอดจนพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ด้านการวิจัย การนำกรณีศึกษาขอ อ่านเพิ่มเติม

 7 Dec 2016

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดระบบการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการทำงาน ทางด้านสายวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ อ่านเพิ่มเติม

 11 Nov 2016

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image