หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา เน้นการวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการจัดการ การท่องเที่ยว และผลิตผู้นำที่มีความรู้ในสาขาวิชามีศักยภาพในการ แข่งขันระดับสากล อ่านเพิ่มเติม

 11 Nov 2016

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image