ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.บังอร สวัสดิ์สุข รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนบุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :