ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำบุญคณะและสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการทำบุญคณะและสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปี 2561 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของคณะฯ ตลอดปี 2561 นำโดยรองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :