ภาพกิจกรรม



ภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Good Quality การดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ คณะวิทยาการจัดการฯ ได้นำเสนอในหัวข้อ “การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพบ้านสันจกปก ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (Happy Community ปีที่ 3)" และได้รับรางวัล Good Quality ในการดำเนินงาน ภายใต้โมเดล (Happy Community) จักสาน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน


ที่มา :