ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2018)

ทีม CPR Guide จากมหาวิทยาลัยพะเยา โดยนิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร สาขาวิชาการตลาด และสาขาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขัน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand : R2M 2018) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้นำผลงานการวิจัย “อุปกรณ์ช่วยการกดหน้าอก ในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)" มาบูรณาการองค์ความรู้สู่แผนธุรกิจ และนำเสนอ Pitching ต่อคณะกรรมการ โดยทีม CPR Guide ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้าแข่งขันกับทีมนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศจำนวน 20 ทีม จาก 13 มหาวิทยาลัย โดยการเข้าร่วมแข่งขันโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1.นางสาวเพ็ญธิดา จันทร์ดุ้ง นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2.นายพุฒิสรรค์ คำลือนิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3.นายวุฒิชัย ลังกาพินธุ์ นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 4.นายสฤษดิ์ จุลมุสิก (หัวหน้าทีม) นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์


ที่มา :