ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมนิสิตให้เป็นผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมนิสิตให้เป็นผู้ประกอบการ (กิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอนและการเป็นผู้ประกอบการ SME ) โดยวิทยากรรับเชิญ : คุณภัทราภรณ์ กันยะมี Co-Founder, CEO of The Little Onion Factory Co.,Ltd เจ้าของ “ภัทรา” (Patta) แบรนด์ผลิตภัณฑ์สปาและบำรุงผิวที่ใช้นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและสมุนไพรไทย จัดขึ้น ณ ห้อง C202 อาคารเรียนรวมหลังเก่า


ที่มา :