ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งตัวแทนคณาจารย์ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


ที่มา :