ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการเสริมสร้างความรู้ การศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา ยุค 4.0 และการกำหนดตำแหน่งวิชาการ บรรยายโดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ห้องภูกามยาว 2 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

วันแรกของโครงการอบรม การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (AUN QA) โดยวิทยากร ศ.ภญ.ดร.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โครงการปรับและเพิ่มวิสัยทัศน์ ประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายสนับสนุนและทีมบริหาร (กิจกรรมที่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสำนักงานคณะวิทยาการจัดการฯ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2560 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่น อาวุโสชาย ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "พะเยาเกมส์" ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ ม.พะเยา ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560

การประชุมผู้จัดการทีมกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องภูกามยาว 2 ม.พะเยา

"เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยมี อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร) เป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS" ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีก่อนจะออกไปฝึกงาน และสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป"

คณะวิทยาการจัดการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องภูกามยาว 2อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

พิธีสระเกล้าดำหัวท่านคณบดี --ในช่วงเช้า ของวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวท่านคณบดี เพื่อสืบสานประเพณี และเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย --และในช่วงบ่าย ท่านคณบดีและบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมงานสระเกล้าดำหัว คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารกิจกรรมฟ้ามุ่ย (อาคารกีฬาในร่ม)

การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ในครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการดำเนินงานของ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี พ.ศ.2560

โครงการทำบุญคณะ และกิจกรรมแลกของขวัญ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

โครงการเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมขยะแลกไข่ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาายในระดับคณะ CUPT QA 2558

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image