ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบและหารือคณบดีคณะคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ เกี่ยวกับงานวิจัย การวางแผนการศึกษาดูงาน การศึกษาและแปลี่ยนนักวิจัยทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงการวางแผนการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติทั้งระหว่าง 2 สถาบัน

     ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปื่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.อนุสรณ์. บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน อาจารย์และนักวิจัย คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร. Choichi Sasaki คณบดีคณะคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Hirohito Yamagishi, ศาสตราจารย์ ดร. Yukio Ishikawa, ศาสตราจารย์ ดร. Ryuji Ishikawa, รองศาสตราจารย์ ดร. Moritani Shigeoki, รองศาสตราจารย์ ดร. Tomnori Sonoki และรองศาสตราจารย์ ดร.Atsushi Marui เกี่ยวกับงานวิจัยและการนำเสนองานวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กว๊านพะเยาลุ่มน้ำอิง” และโครงการวิจัย เรื่อง ”มหาวิทยาลัย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐากรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้าวหอมมะลิพะเยา) รวมถึงโครงการ 1 คณะ 1 สัญญลักษณ์ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ “การจัดการพื้นที่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ เพื่อต่อยอดการพัฒนาทางด้านการจัดการน้ำและข้าวหอมมะลิ” รวมทั้งการวางแผนการศึกษาดูงาน การศึกษาและแปลี่ยนนักวิจัยทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยนำความรู้ที่ได้จัดการวิจัยมาประยุกต์ใช้ทั้งสองแห่ง อีกทั้งการวางแผนการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติทั้งสองแห่ง และทางคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ เชิญทางมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย

ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/2/2564 17:42:52

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่