ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบและหารือนักวิจัยอาวุโส สถาบัน Forest Research and Management Organization รวมถึงวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในอนาคต

     ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปื่นมงคลกุล ประธานหลักสูตรปริญญาโทสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ดร.อนุสรณ์. บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าพบหารือกับ ดร.Kazuki Nanko นักวิจัยอาวุโส สถาบัน Forest Research and Management Organization เกี่ยวกับงานวิจัยและการนำเสนองานวิจัย เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ กว๊านพะเยาลุ่มน้ำอิง” และโครงการวิจัย เรื่อง ”มหาวิทยาลัย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐากรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้าวหอมมะลิพะเยา) นอกจากการนำเสนอข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาแล้วยังวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการทำงานวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนนักวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก ธรรมชาติ รวมถึง การตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติร่วมกัน ทั้งนี้สถาบันดังกล่าวมีนักวิจัยถึง 350 คนที่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับทางด้านการจัดการป่าไม้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่าของประเทศญี่ปุ่นและเป็นสถาบันที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นโดยตรง


ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/2/2564 17:50:25

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่