ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมสืบชะตาลำน้ำแม่ต๋ำ ณ สะพานข้ามลำน้ำแม่ต๋ำ (ขัวน้อยรอด) ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

          วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ และอาจารย์ชาญชัย พรมมิ เข้าร่วมกิจกรรมสืบชะตาลำน้ำแม่ต๋ำ ณ สะพานข้ามลำน้ำแม่ต๋ำ (ขัวน้อยรอด) ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดพะเยาเทศบาลเมืองพะเยา, มหาวิทยาลัยพะเยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, ศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีสืบชะตาลำน้ำแม่ต๋ำ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา พิธีเปิดย่านเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม เดินชมกาดมั่วพื้นถิ่นชุมชนวัดอินฐาน ชมบูธนิทรรศการแสดงผลงาน และขายสินค้าของชุมชน โดยพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำ รวมถึงเทศบาลเมืองพะเยา เป็นพื้นที่ที่มีความร่วมมือในการดำเนินโครงการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม และพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามมาอย่างต่อเนื่อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/3/2564 16:03:31

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่