ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม รายงานความก้าวหน้า แผนงานวิจัยระบบการบริหารจัดการน้ำแม่นยำสูง

          ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม รายงานความก้าวหน้า แผนงานวิจัยระบบการบริหารจัดการน้ำแม่นยำสูง เพื่อรับมือกับภัยพิบัติซ้ำซากในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ลุ่มน้ำโขงเหนือ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้อำนวยแผนงาน ซึ่งแผนงานดังกล่าว ประกอบด้วย 9 โครงการวิจัย ประกอบด้วย 1) โครงการระบบข้อมูลระยะไกลร่วมกับข้อมูลบริการของระบบนิเวศป่าต้นน้ำ เพื่อการจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติต่อพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ลุ่มน้ำโขงเหนือ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์ 2) โครงการการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความแม่นยำสูงในพื้นที่การเกษตรข้าวหอมมะลิพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือ เพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติแบบเร่งด่วน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) โครงการการประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ลุ่มน้ำโขงเหนือ กรณีศึกษานาแปลงใหญ่สันป่าตอง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา” โดย อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4) โครงการการพัฒนาระบบการพยากรณ์น้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือ โดย ดร.ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5) โครงการคุณลักษณะของการดักจับและการควบคุมตะกอนด้วยฝายชะลอน้ำแบบเปิด: การประยุกต์ใช้ในการบรรเทาภัยจากการไหลหลากของดินโคลนและเศษท่อนไม้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6) โครงการการพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติน้ำท่วมและภัยแล้งล่วงหน้าสำหรับลุ่มน้ำโขงเหนือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 7) โครงการการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับการเกษตรข้าวหอมมะลิในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือ โดย ดร.สุชัญญา ทองเครือ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 8) โครงการการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และการสร้างนโยบายการบริหารจัดการน้ำสำหรับการปลูกข้าวหอมมะลิ ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเหนือ โดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และ 9) โครงการผลของกฎหมายที่จะมีต่อการบริหารทรัพยากรน้ำในสถานการณ์วิกฤติภัยพิบัติทางน้ำพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิลุ่มน้ำโขงเหนือของประเทศไทย โดย อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ คณะนิติศาสตร์

           ซึ่งแผนงานดังกล่าวมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำโขงเหนือในเพื่อรับมือกับภัยพิบัติซ้ำซากในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ รวมทั้งมีการประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในกรณี น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำหลากในพื้นที่ รวมทั้งเสนอนโยบายในการบริการน้ำเพื่อการเกษตร อย่างยั่งยืน ของจังหวัดพะเยา โดยพัฒนาเป็น ดอกคำใต้โมเดล


ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/3/2564 10:58:18

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่