ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิต

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ นักวิชาการศึกษา นางสาวธนภชสร เทพละออ นักวิชาการศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดผลงานเพื่อพัฒนานิสิต โครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างยั่งยืน (UP Identity Festival) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “โครงการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา”

ผลงานดังกล่าวอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืนมาตรการ  Cultural Mapping/Cultural Space แผนที่ชุมชนทางวัฒนธรรม ค้นหา รวบรวม สร้างคุณค่า โดยผลงานดังกล่าวได้ดำเนินงานร่วมกับนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/9/2564 15:17:57

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่