ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ “น้องพี่ที่รัก” แบบสุดต๊าซ

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ “NMC น้องพี่ที่รัก” ณ ลานหลังห้องภูกามยาว อาคารเรียนรวมหลังเก่า ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในแบบออนไซต์และออนไลน์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ “NMC น้องพี่ที่รัก” กล่าวรายงาน โดย ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ และอาจารย์ณัฐฐา นันทตันติ ตัวแทนประธานหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ว่า “ยินดีต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 10 จำนวน 125 คน เข้ามาเป็นครอบครัวสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ ทางหลักสูตรได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับนิสิตในเรื่องของการปรับตัวในการเรียน” หากมีปัญหาในการเรียน คณาจารย์ในสาขา ครูช่าง รุ่นพี่ พร้อมรับฟังและช่วยกันแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ในที่สุด นอกจากนี้ยังมีผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง อาจารย์สุพรรณี เบอร์แนล และอาจารย์พีรญา รัตนจันท์วงศ์ เข้าร่วมงานในแบบออนไซต์ และผศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ และ ดร.วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว เข้าร่วมงานในแบบออนไลน์อีกด้วย

จากนั้นเข้าสู่ช่วง “น้องถามมาพี่ตอบให้” เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้สอบถามปัญหาต่างๆ กับรุ่นพี่ นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่พร้อมช่วยกันตอบและแก้ไขปัญหาให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นปรึกษาปัญหาหัวใจ ปรับเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย พัฒนาความสัมพันธ์พี่รหัส น้องรหัส ฯลฯ  เพื่อให้น้องๆ ก้าวต่อไปได้ในช่วง Covid-19 ต่อด้วยช่วง “รุ่นพี่โชว์ของ” โดยรุ่นพี่นำรุ่นน้อง ชั้นปีที่ 1 เข้าชมห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ และถ่ายภาพแห่งความประทับใจร่วมกัน

กิจกรรม “NMC น้องพี่ที่รัก” ได้ดำเนินงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตชั้นปีที่ 1 กับคณาจารย์ในสาขา ครูช่าง และนิสิตรุ่นพี่ ให้ทุกคนได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านการเรียน การทำกิจกรรม ตลอดจนการปรับตัวในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งร่วมแชร์ปัญหาต่างๆ ของนิสิตเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยดำเนินงานภายใต้มาตรการเฝ้าระวังรปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ onsite โดยจำกัดคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน และแบบ online ผ่านระบบ Zoom Meeting


ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2564 9:08:59

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่