ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดกิจกรรม “NMC Explorer : Ready to Run” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

      หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม “NMC Explorer : Ready to Run” เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ก่อนฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษา ทางหลักสูตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้ในด้านการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี การวางตัว และการสร้างความประทับใจให้กับสถานประกอบการ สามารถทำให้นิสิตที่กำลังจะไปฝึกงานและสหกิจศึกษา มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมการทำงาน และนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของนิสิตและมหาวิทยาลัยต่อสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และคุณยุทธนันท์ วนไธสง ผู้ช่วยผู้กำกับ บริษัทมือสองโปรดักชั่น เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ 

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร/สาขาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :29/9/2564 9:21:20

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่