ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผ่านไปแล้วสำหรับ ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ “สื่อสารอย่างรู้คุณค่า พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น”

          ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมในค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ที่จัดขึ้นผ่านทาง google meet และทางเพจค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ คือ การนำเสนอแบบจำลองความคิดจากกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Prototype) ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ จำนวน 5 ทีม ได้แก่


1. ทีมสีฟ้าดำ

ผลงาน Design thinking : ศูนย์ตอปื๊นเฮือน กลุ่มทอผ้าใต้ถุนบ้าน การพัฒนาผ้าคล้องคอให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มจุดขายและความทันสมัยให้กับผ้าคล้องคอศูนย์ตอปื๊นเฮือน กลุ่มทอผ้าใต้ถุนบ้าน


2. ทีมสีแดงชมพู

ผลงาน Design thinking : เข่งปลาทูบ้านสันจกปก เข่งปลาทูบ้านสันจกปก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เข่งปลาทูให้เอาไปใช้ได้หลากหลายมากขึ้นเช่น นำไปใส่ซูชิหรืออาหารอื่น เป็นต้น พร้อมกับนำเข่งปลาทูไปพัฒนาเป็นภาชนะอื่นๆได้ เช่น ที่ใส่ดินสอกระเป๋า เป็นต้น เพิ่มจุดขายโดยการทำการ์ตูนสั้นและทำเพจทางสื่อแอพพลิเคชั่นต่างๆที่ลงการ์ตูนสั้นและประชาสัมพันธ์เรื่องเข่งปลาทูบ้านสันจกปกและภูมิปัญญาชาวบ้านอื่นๆพร้อมกับมีการตั้งองกรณ์ให้ความรู้ให้กับคนทำเข่งปลาทูอีกด้วย


3. ทีมสีม่วงน้ำตาล

ผลงาน Design thinking : ไส้อั่วสองพี่น้องสูตรสมุนไพรจากบ้านสันจกปก ไส้อั่วสองพี่น้องสูตรสมุนไพรจากบ้านสันจกปก การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้น และเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ผลิต แรงงานการผลิตในหมู่บ้าน


4. ทีมสีเหลือง

ผลงาน Design thinking : ศูนย์ผ้าทอโบราณ บ้านผาทั่งภูมิปัญญา การพัฒนาผ้าทอโบราณ บ้านผาทั่งภูมิปัญญาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และปรับเปลี่ยนให้สินค้าเป็นเอกลักษณ์แต่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่และความละเอียดอ่อนของลายผ้าไว้


5. ทีมสีน้ำเงินแสด

ผลงาน Design thinking : ฮิมต้า การ์เด้น และ เข่งปลาทูบ้านสันจกปก การพัฒนาเข่งปลาทูบ้านสันจกปกจัดกิจกรรมร่วมกับฮิมต้าการ์เด้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนที่ฮิมต้าการ์เด้นและร่วมกิจกรรมเข่งปลาทูบ้านสันจกปกเพื่อเพิ่มช่องทางการขายและให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

 

สำหรับคณะกรรมการที่ให้ข้อแนะนำผลงานของเยาวชน ได้แก่

1. คุณกมลสันต์ ศรีวิราช (เลขาธิการหอการค้าจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการตลาดท่าวังทอง)

2. คุณสุเมธ เตชะกุลวิโรจน์ (บริษัท เอ็มทูโฮเทล วอเตอร์ไซด์ จำกัด)

3. คุณณัฐวุฒิ คูสุวรรณ (นายกสโมสรโรตารีเชียงคำ)

4. อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

5. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์


         อีกทั้ง โครงการนี้ยังเป็นเป็นการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพของนิสิตในหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร ผ่านรายวิชาการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการบริหารโครงการสื่อสารรวมถึงการพัฒนาทักษะ 4C ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยมีที่ปรึกษาโครงการได้แก่ อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน อาจารย์นิตยา บุญชุ่ม และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์


ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2564 13:44:22

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่