ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะยา ในกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร”

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะยา ในกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางในการบริหารร่วมกัน

           ในครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของคณะ ได้แก่ 1. การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใต้โครงการ Market Microstructure Research นอกจากนั้นยังมีความร่วมมืออื่นๆ เช่น การสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน สำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงการจัดทำความร่วมมือ หรือ Master MoU ที่คลอบคลุมด้านตลาดทุน เพื่อส่งเสริมให้นิสิต ตลอดจนบุคลากรได้ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติม เป็นต้น 2. ผลงานระดับภูมิภาค และระดับประเทศของนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม Research to Market & Start Up Thailand ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัย 3. ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม โดยเน้นการให้ความรู้เชิงปฎิบัติการที่เกี่ยวกับการสื่อสาร รวมไปถึงการผลิตสื่อออนไลน์ แก่ชุมชน และสังคม เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และ 4. นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้โชว์ทักษะด้านบริการ อาหารและเครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าร่วม สภากาแฟสัญจร” อีกด้วย

       นอกจากนั้น นิสิตที่ได้รับการจ้างงานจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ได้นำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่คณะได้ดำเนินงานร่วมกับชุมชน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2564 13:55:27

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่