ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     U2TXBCAUP ตำบลหนองหล่ม ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโจทย์ “Unique Selling Point : จุดขายที่มีเอกลักษณ์ของธุรกิจ”

ทีม U2TXBCAUP ตำบลหนองหล่ม ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ “Unique Selling Point จุดขายที่มีเอกลักษณ์ของธุรกิจ” ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์สามารถมอบให้กับผู้บริโภคได้ และมีความโดดเด่นมากกว่าคู่แข่ง หรือการกำหนดข้อแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่ต่างจากคู่แข่งขัน หรือไม่มีในตลาด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการตลาด ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาด และแชร์ประสบการณ์ผ่านการบรรยายในครั้งนี้

หลังจากจบการบรรยายได้ให้ผู้ถูกจ้างงานหา Unique Selling Point (USP) ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ภายใต้แบรนด์ Nonglom cotton โดยกลุ่มผู้สูงอายุหนองหล่ม และผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ภายใต้แบรนด์ อินแผง ไม้ไผ่มีชีวิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทีม U2TXBCAUP ตำบลหนองหล่ม ได้ร่วมพัฒนา และจะนำผลของเครื่องมือดังกล่าวไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ต่อไปภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/11/2564 15:02:16

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่