ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกหัวข้องานวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2564-2565 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่านการคัดเลือกหัวข้องานวิจัยรอบที่ 1 ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2564-2565 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จาก 36 ผลงานทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือ 20 ผลงานทั่วประเทศ ซึ่งนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้ผ่านการคัดเลือก 2 ผลงาน ได้แก่


     ผลงานที่ 1 Empirical Evidence for Earnings Management among Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand during the COVID-19 Pandemic โดย นายฤทธิไกร คำมูล นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

และผลงานที่ 2  Equity Investor Reactions to the Issuances of Green Bonds (A Case Study from ASEAN Countries) โดยนางสาวณัฐวดี จุลรัตน์ นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ทั้ง 2 ผลงานได้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ ประธานหลักสูตร (อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมการคัดเลือก โดยการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย เพื่อคัดเลือกหัวข้องานวิจัยจำนวน 10 หัวข้อเข้าสู่รอบที่ 2 ต่อไป ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00  17.00 น. ผ่านทางช่องทาง Online (WebEx)


ภาพ :    ปกบวร พูลเกษร/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/11/2564 15:05:54

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่