ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     BCA ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

 

  คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปปฏิบัติใช้ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต ที่สำคัญจะต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 

   จึงได้มีการนำเรื่อง หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อรับทราบและสื่อสารไปยังบุคลากรของคณะฯ ให้รับทราบร่วมกันภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/3/2565 19:34:59

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่