ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ITA 2565

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้จัดประชุม คณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และรองคณบดี ร่วมติดตามการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมคณะฯ โดยคณะบริหารธุรกิจฯ มีความมุ่งหวังเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ภาพ :   สถาพร มะโนวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    นพดล วรรณสอน   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/3/2565 20:05:03

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่