ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นถึง 2 รางวัล ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

           บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ถึง 2 รางวัล ดังนี้ ดร.สมคิด ยาเคน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาชาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล“นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ” อันดับที่ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2563 ที่ปรากฏและสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus มีถึง 3 ผลงานด้วยกัน

          และอีก 1 รางวัลเป็นของ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล“นักวิจัยระดับดีมาก ด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ในผลงานข้าวหอมมะลิหนองหล่ม : ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เสริมแรง เสริมตลาด สร้างความยั่งยืน โดยผลงานวิจัยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน พัฒนาระบบการตลาดให้กับกลุ่มข้าวหอมมะลิตำบลหนองหล่ม ณ ห้อง 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2565 11:13:53

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่