การขอรับทุนสนับสนุนการอบรมและพัฒนาตนเอง Top Up

ดาวน์โหลดบันทึกข้อความขอรับงบ Top up

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ที่มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 สามารถส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการอบรมและพัฒนาตนเอง (งบประมาณเพิ่มเติมจากเงิน Block Grant) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 สิงหาคม 2562 
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 24 Jul 2019 11:06