สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว

 หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1670

ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1508

ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์เรื่องรอง สุวรรณ์การ

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1670

ดร.ปาณิสรา โภชนจันทร์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1674

อาจารย์วรัญญา ไชยทารินทร์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1674

อาจารย์พันชิด ปิณฑะดิษ

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1674

อาจารย์อัญชลี ภูอิทธิวงศ์

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1674

ผศ.กำธร ธรรมพิทักษ์

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1670

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image Image Image Image Image Image