สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นายเรื่องรอง สุวรรณ์การ

 หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1670

ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร ::1508

ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล

รักษาการแทนรองคณบดี

 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพฯ

เบอร์โทร ::1508

ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1670

ดร.ปาณิสรา โภชนจันทร์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1674

นางสาววรัญญา ไชยทารินทร์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1674

นายพันชิด ปิณฑะดิษ

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1674

นางสาวอัญชลี ภูอิทธิวงศ์

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1674

ผศ.กำธร ธรรมพิทักษ์

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เบอร์โทร ::1670

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image