ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติ

 ผู้รักษาการแทนคณบดี

เบอร์โทร ::1508

ดร.บังอร สวัสดิ์สุข

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

เบอร์โทร ::1508

ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร ::1508

ดร. วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์โทร ::1508

ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร ::1508

ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจนิสิต

เบอร์โทร ::1508