ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

 คณบดี

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์ชัย วิชัยศรี

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เบอร์โทร ::1508

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

 รักษาการแทน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร ::1508

ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง

 รักษาการแทนรองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

 รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายพัฒนานิสิต

เบอร์โทร ::1508