ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

 คณบดี

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์ชัย วิชัยศรี

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

เบอร์โทร ::1508

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว

เบอร์โทร ::1508

ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง

 รักษาการแทนรองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

เบอร์โทร ::1508