สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์

 หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงค์

  อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการตลาด

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์คณิสส์ คณิสราพรพงศ์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการตลาด

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์ธัญทิพย์ คฤหโยธิน

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการตลาด

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการตลาด

เบอร์โทร ::1508

สำหรับนิสิต