สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์

 หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงค์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการตลาด

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์คณิสส์ คณิสราพรพงศ์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการตลาด

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์ธัญทิพย์ คฤหโยธิน

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการตลาด

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการตลาด

เบอร์โทร ::1508

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image Image Image Image Image Image