สำนักงานคณะ

ดร. บังอร สวัสดิ์สุข

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

เบอร์โทร ::1508

งานธุรการ

นางวรวลัญช์ นาวา

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร ::1508

งานบุคลากร

นางเยาวลักษณ์ นามลังกา

 บุคลากร

เบอร์โทร ::1508

งานการเงิน

นางสาวจารุวรรณ เขตขันหล้า

 นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทร ::1508

งานพัสดุ

นายณัฏฐชาติ์ เธียรธนาวร

 นักวิชาการพัสดุ

เบอร์โทร ::1514

งานสารสนเทศ

นายนพดล วรรณสอน

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทร ::1514

งานการเงิน

นางสาวณิชกานต์ สมประสงค์

 นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทร ::1508

ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร ::1508

งานบริการการศึกษา

นางสาวธันยลักษณ์ เลื่อมอรุณ

 นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร ::1513

งานบริการการศึกษา

นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น

 นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร ::1513

งานบริการการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสถาพร มะโนวัง

 นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร ::1513

ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

นายณภัทร รวมสุข

 ครู

เบอร์โทร ::1508

งานบัณฑิตศึกษา/ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ

นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณมณี

 นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร ::1513

งานบัณฑิตศึกษา

นางสาวศรัญญา คำมี

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร ::1514

ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

นายอาทิตย์ บุญกว้าง

 ครู

เบอร์โทร ::1508

ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจนิสิต

เบอร์โทร ::1508

งานกิจการนิสิต

นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ

 นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร ::1514

งานกิจการนิสิต

นางสาวธนภชสร เทพละออ

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร ::1514

ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร ::1508

งานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง

 นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร ::1513

ดร.วิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล

 รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์โทร ::1508

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวปกบวร พูลเกษร

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร ::1514

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร ::1514