สำนักงานคณะ

อาจารย์ชัย วิชัยศรี

 รักษาการแทนรองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

เบอร์โทร ::1508

งานธุรการ

นางวรวลัญช์ นาวา

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร ::1508

งานบุคลากร

นางเยาวลักษณ์ นามลังกา

 บุคลากร

เบอร์โทร ::1508

งานการเงิน

นางสาวจารุวรรณ เขตขันหล้า

 นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทร ::1508

งานพัสดุ

นายณัฏฐชาติ์ เธียรธนาวร

 นักวิชาการพัสดุ

เบอร์โทร ::1513

งานสารสนเทศ/สื่อสารองค์กร

นายนพดล วรรณสอน

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์โทร ::1513

งานการเงิน

นางสาวณิชกานต์ สมประสงค์

 นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทร ::1508

งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร ::1514

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทร ::1508

งานบริการการศึกษา

นางสาวธันยลักษณ์ เลื่อมอรุณ

 นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร ::1513

งานบริการการศึกษา

นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น

 นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร ::1513

ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

นายณภัทร รวมสุข

 ครู

เบอร์โทร ::1508

งานบัณฑิตศึกษา/ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ

นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณมณี

 นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร ::1513

งานบัณฑิตศึกษา

นางสาวศรัญญา คำมี

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร ::1514

ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์

นายอาทิตย์ บุญกว้าง

 ครู

เบอร์โทร ::1508

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ

เบอร์โทร ::1508

งานพัฒนานิสิต

นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ

 นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร ::1514

งานพัฒนานิสิต

นางสาวธนภชสร เทพละออ

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร ::1514

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

 รักษาการแทนรองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร์โทร ::1508

งานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง

 นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร ::1513

งานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวปกบวร พูลเกษร

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์โทร ::

งานวิเทศน์สัมพันธ์ / งานบริการวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีสถาพร มะโนวัง

 นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทร ::

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

-

 

เบอร์โทร ::1508