สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

นางสาวรุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล

 หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550

นายทศพล คุ้มสุพรรณ

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1551

นางนวพร เกษสุวรรณ

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1554

นายณัฐวุฒิ สมยาโรน

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1554

นางสาววิราพร โชติปัญญา

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550

นางสาวพีรญา รัตจันทร์วงศ์

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550

นางวิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550

นางสาวนิตยา บุญชุ่ม

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550

นางสาวณปภา สุวรรณรงค์

(ลาศึกษาต่อ)

 อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

เบอร์โทร ::1550

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image