งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ระดับหลักสูตร AUN QA (รายงานการประเมินตนเอง SAR)
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
4.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
5.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
6.หลักสูตรเศรษฐสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
8.หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
9.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
10.หลักสูตรศิลปศาสรตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
11.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

รายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการ ระดับหลักสูตร (CAR-AUN 2557)
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

ระดับคณะ CUPT QA
-รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (SAR-CUPT QA 2557)
-รายงานผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (CAR-CUPT 2557)

สำหรับนิสิต