คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

 
ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Management
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
  : Bachelor of Business Administration (Business Management)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
  : B.B.A. (Business Management)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   127 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  ศาสตร์ที่สร้างนักบริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้สู่สากล
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ
  จัดการธุรกิจที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม สามารถนำเสนอแนวทางใหม่ ๆ ในการบริหารธุรกิจ
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ มีแนวคิดต่อยอดและสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ๆ
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะความเป็นผู้นำมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจน ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารองค์การ
  5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาต

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ผู้ประกอบการธุรกิจ
2. บุคลากรในภาคธุรกิจ นักวางแผนธุรกิจ นักวางแผนการตลาดและการขาย
3. บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
4. นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ
5. บุคลากรทางการศึกษา
6. เจ้าหน้าที่บริหาร และจัดการงานในภาครัฐ
7. เจ้าหน้าที่บริหาร และจัดการงานในภาคเอกชน


ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา
 
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่