คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ :: School of Management and Information Sciences

ประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ แนวคิดการลงทุนเพื่อการออมในยุค 4.0

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (CUPT QA) ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียน A 10 รายวิชาขึ้น ปีการศึกษา 2559

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม)

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร สาขาวิชาการการตลาด และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่)

โครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

คณะวิทยาการจัดการฯ นำโดย รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี ให้การต้อนรับสถาบันธนาคาร ประเทศลาว (Banking Institute, Bank of the Lao P.D.R)

หลักสูตรอบรม “นักบัญชีในแบบฉบับยุค AEC”และหลักสูตร “ผลกระทบทางบัญชีจากกฎหมายภาษีอากรใหม่ และแนวทางแก้ไข”

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่” Young & Smart Accountants

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ข่าวรับสมัครงาน

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image