คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ :: School of Management and Information Sciences

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อส่งเสริมนิสิตให้เป็นผู้ประกอบการ

โครงการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการวันแรกพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2018)

ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2561 โครงการ “(ผ)สาน: ต้นแบบการจัดการขยะแบบบูรณาการสู่ผลิตภัณฑ์จากฐานรากของชุมชน ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (Happy Community ปีที่ 4)”

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Good Quality การดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ข่าวสารงานวิชาการ

  สายตรงคณบดี

  Image

  สำหรับนิสิต

  ประชาสัมพันธ์

  ศิษย์เก่าสัมพันธ์

  สำหรับบุคลากร

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  Image Image Image Image Image Image Image