คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ :: School of Management and Information Sciences

ประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

Test

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร สาขาวิชาการการตลาด และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 2017) และได้รับการแสดงความยินดีจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยหลักสูตรที่รับการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศสาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการตรวจประเมินหลักสูตร (AUN QA) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โดยหลักสูตรที่รับการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศสาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาการจัดการฯ นำโดย รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี ให้การต้อนรับสถาบันธนาคาร ประเทศลาว (Banking Institute, Bank of the Lao P.D.R) มาร่วมประชุมกับทีมบริหารของคณะฯ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมหลักสูตร “นักบัญชีในแบบฉบับยุค AEC”และหลักสูตร “ผลกระทบทางบัญชีจากกฎหมายภาษีอากรใหม่ และแนวทางแก้ไข” ให้กับคณะครู นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่สนใจเข้าร่วม และนิสิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องภูกามยาว 3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานในพีธี

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และในกิจกรรมยังมีพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทัพย์ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ อาคารสงวนเสริมศรี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่” Young & Smart Accountants ให้กับนิสิตสาขาวิชาการบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้น ณ ห้องภูกามยาว 6 อาคารเรียนรวมหลังเก่า

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดอบรมปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดดิจิตัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs” โดยวิทยากร คุณจักริณ พิภพกุล ผู้เชี่ยวชาญการโฆษณาออนไลน์ที่ได้รับรองจาก Google และ Facebook ณ ห้อง ICT1104/1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2560

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรปรียา บุญงาม นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร นายสุวพิชญ์ มณีพงษ์ นิสิตสาขาวิชาการตลาด และนายชนแดน ด้วยคุ้มเกล้า นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 2017) ในชื่อทีม New กระเบน UP เมื่อวันที่ 6-9 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ และได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในรอบต่อไป

โครงการเสริมสร้างความรู้ การศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา ยุค 4.0 และการกำหนดตำแหน่งวิชาการ บรรยายโดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ห้องภูกามยาว 2 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

วันแรกของโครงการอบรม การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (AUN QA) โดยวิทยากร ศ.ภญ.ดร.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โครงการปรับและเพิ่มวิสัยทัศน์ ประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายสนับสนุนและทีมบริหาร (กิจกรรมที่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสำนักงานคณะวิทยาการจัดการฯ ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2560 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่น อาวุโสชาย ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.30 น รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "พะเยาเกมส์" ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ ม.พะเยา ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560

การประชุมผู้จัดการทีมกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องภูกามยาว 2 ม.พะเยา

"เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยมี อาจารย์พันธกานต์ นันตาลิต (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร) เป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS" ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีก่อนจะออกไปฝึกงาน และสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาถัดไป"

คณะวิทยาการจัดการฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องภูกามยาว 2อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์

พิธีสระเกล้าดำหัวท่านคณบดี --ในช่วงเช้า ของวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวท่านคณบดี เพื่อสืบสานประเพณี และเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย --และในช่วงบ่าย ท่านคณบดีและบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมงานสระเกล้าดำหัว คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารกิจกรรมฟ้ามุ่ย (อาคารกีฬาในร่ม)

การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ในครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการดำเนินงานของ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี พ.ศ.2560

โครงการทำบุญคณะ และกิจกรรมแลกของขวัญ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

โครงการเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2559

กิจกรรมขยะแลกไข่ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาายในระดับคณะ CUPT QA 2558

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

ข่าวรับสมัครงาน

สายตรงคณบดี

Image

สำหรับนิสิต

ประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับบุคลากร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image Image