• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

ประชาสัมพันธ์

x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
No data to display
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
No data to display
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน 4/3/2563 14:08:43
x
รับสมัครงาน 
No data to display
x
ข่าวสารสำหรับนิสิต 
No data to display

บริการต่างๆ

ข่าวกิจกรรม | ข่าวทั้งหมด


รางวัลและความภาคภูมิใจของนิสิต | ข่าวทั้งหมด


วิดิทัศน์ กิจกรรมของคณะ

UP CLIP

© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่